Adresat:  

TROFEO.Cycling

ul. Meander 15/21

02-791 Warzszawa

e-mail: telefon: 699 71 21 91

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Numer rachunku bankowego oraz nazwa banku, na który ma zostać dokonany zwrot: 

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.